شرکت ساروج بوشهر

  • یک دستگاه چیلر به ظرفیت: 340 تن
  • ده دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت های مختلف