بیمارستان افشار

  • دو دستگاه هواساز به ظرفیت های مختلف