دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

  • دو دستگاه چيلر هواخنک به ظرفیت کل: 60 تن
  • 100 دستگاه فن کویل سقفی توکار و کانالی به ظرفیت های مختلف