شرکت مخابرات خراسان رضوی

  • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 100 تن