آموزشكده آب و برق خوزستان

  • دو دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفيت كل: 170 تن