دانشگاه تربیت مدرس

  • چهار دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت کل : 315 تن