دانشگاه لرستان

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف
  • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت کل: 150 تن