پژوهشكده توسعه كالبدی

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت کل: 1,530 M3/hr
  • يک دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی: M3/hr  12,000