پژوهشگاه مهندسی ژنتيک

  • 10 دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف