دانشگاه علوم اقتصاد

  • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 34,000 M³/hr