دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

  • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 42,000 M3/hr