دانشگاه خوارزمی (پروژه کتابخانه مرکزی)

  • 11 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف