دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 19,000 M3/hr