شرکت مسعود پی (نوسازی مدارس)

  • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 51,000 M3/hr