دانشکده مدیریت و اقتصاد (دانشگاه شریف)

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 16,000 M3/hr
  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 13,500 M3/hr