شرکت درزبند اسپیکوه (نوسازی مدارس)

  • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 43,000 M3/hr