شركت پارس خودرو (سالن رنگ متمرکز پارس خودرو)

  • 28 دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفيت هوادهی مختلف