شرکت ساختمانی کیجا ساروج (نوسازی مدارس)

  • دو دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی:  59,500 M3/hr