شرکت خارابتن (نوسازی مدارس)

  • دو دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: M3/hr 27500