شرکت پدیده خاک ( کانون فرهنگی مذهبی نجف)

  • سه دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 310 تن
  • 490 دستگاه فن کویل سقفی ، کانالی و کاستی به ظرفیت های مختلف
  • 9 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 198,500 M3/hr