آسایشگاه کهریزک

  • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 470 تن