گسترش صنایع نوسازی

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 42,500 M3/hr