شرکت صنایع هواپیمایی ایران

  • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف