مسجد امام جعفر صادق

  • سه دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف