شرکت تاسیساتی دماوند گرمابخش (نوسازی مدارس)

  • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 51,000 M³/Hr