دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

  • پنج دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی:  34,000 M3/hr