دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 14,800 M3/hr