پروژه های انجام شده توسط شرکت تهویه تهران به صورت دسته بندی شده در کادرهای زیر مشخص است با انتخاب هر دسته از پروژه ها، تمام پروژه های مربوط به آن به همراه عکس و سایر مشخصات قابل مشاهده است.