بخشی از ترجمه فارسی مقاله

Performance and flow-field assessment of an EGR pulse optimized asymmetric double-entry turbocharger turbine مقاله کامل را در بخش انگلیسی وب سایت تهویه تهران مطالعه فرمایید.

در اين مقاله طراحي و ارزيابي عملكرد يك توربين با هندسه متغير دوورودي نامتقارن مورد بحث قرار گرفت. اين طراحي توربين براي بهبود عمليات EGR موتور و افزايش استخراج انرژي از اگزوز در موتورهاي چندسيلندر بزرگ است. طراحي با تجزيه و تحليل ميانگين خط اوليه به منظور رفع پارامترهاي عمومي هندسي توربين آغاز شده، سپس طراحي كامل توربين توسط مدلسازي سه بعدي CFD مورد ارزيابي قرار گرفت. به عنوان يك نتيجه از اين فرايند، توربين به صورت نا متقارن با دو ورودي با مقادير 160-200، 10% نسبت نرخ EGR را داشته و پره هندسه متغير دزر توربين تك ورودي استخراج جريان EGR را داشته است.

شبيه سازي براي تعدادي از سرعت هاي توربين مختلف در 100% و 50% سرعتها، مقادير SPR 0.5 و 1.5 و زاويه پره -100 و 00 و +100 را نشان مي دهد. نتايج شبيه سازي نشان داد كه نقطه اوج بهره وري تحت SPR مي تواند رخ دهد كه با كارايي 78% تا 100% توربين بوده و نرخ EGR،20% مي باشد. و بهره وري مشاهده شده در 50% سرعت با اوج بازده به مقدار 76% بوده است. همچنين پيكربندي پره مي تواند براي نرخ هاي EGR مختلف امكان بهينه سازي شرايط جريان در ورودي به توربين را نشان دهد كه ممكن است براي حفظ شرايط پذيرش برابر بوده و از اين رو كارايي توربين بهينه براي طيف گسترده اي از EGR خواهد بود.