خودروسازی و حمل و نقل

پارس خودرو
 • چهاردستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 470 تن
 • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 150 تن
 • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 46,750 M3/hr
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 26,000 M3/hr
شرکت پارس خودرو (سالن رنگ متمرکز‍‍ پارس خودرو)
 • 28 دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفيت هوادهی مختلف
شرکت خودروسازی زامیاد
 • دو دستگاه چیلر به ظرفیت های مختلف
 • 45 دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفيت هوادهی مختلف
سای‍‍پا
 • دو دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت: 20 تن
 • 12 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
شرکت مهندسی و توسعه سای‍‍پا
 • سه دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 700 تن
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 40 تن
توسعه سای‍‍پا (پروژه طیف سای‍‍پا)
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 18 تن
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 21 تن
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 27 تن
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 32 تن
 • دو دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 51,000 M3/hr
لیزینگ ایرانیان
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 128.3 MBH  
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 224.6 MBH  
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 225.8 MBH  
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 256.5 MBH 
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 258.6 MBH
مرکز تحقیقات و نوآوری سا‍‍ی‍‍پا
 • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 30 تن
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 24,480 M3/hr
شرکت ایران وانت (گروه بهمن)
 • چهار دستگاه هوارسان به ظرفيت هوا دهی: 85,000 M3/hr
 • چهار دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی: 204,000 M3/hr
خط ۴ متر تهران
 • هوارسان ایرواشر با ظرفیت هوادهی کل: M3/hr  3,240,000
مترو اصفهان
 • 12 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 86700 Btu/Hr
پارسیان ترمز
 • شش دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
 • یک دستگاه برج خنک كننده فایبرگلاس به ظرفيت: 500 تن
سازمان حمل و نقل شهری (مترو)
 • 127 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت های مختلف
سای‍‍پا خمین
 • یک دستگاه برج خنک کننده
مهرکام خودرو پارس
 • دو دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 85.000 M3/hr
 سالن رنگ لوکوموتیو سازی گروه م‍‍پنا
 • سه دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 130,000 M3/hr
دیار خودرو
 • 12 دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف
ایمن خودرو شرق
 • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت: 61,165 M3/hr
سامیار کاشان
 • دو دستگاه برج خنک كننده فایبرگلاس به ظرفيت: 250 تن
رستوران مرکزی سای‍‍پا کاشان
 • 12 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
نیرو محرکه
 • يک دستگاه هوارسان به  ظرفيت هوادهی: 136,000 M3/hr
اداره حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمان
 • دو دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت: 51000 M3/hr
صنایع پیستون خودرو
 • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 40 تن