دارویی

شرکت داروسازی جی فارمد‌ اسپادانا
 • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 301 تن
 • دو دستگاه کندانسینگ يونيت هوارسان
 • 34 دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف
داروسازی فارابی
 • دو دستگاه هوارسان هایژنیک به ظرفیت هوادهی: 5,000 M³/Hr
 • سه دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 290,000 Btu/Hr
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
سبحان دارو
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 76,500 M3/hr
 • یک دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت: 497.7 MBH 
داروسازی امین
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 24,000 M3/hr
 • يک دستگاه هوارسان هايژنيک به ظرفيت: M3/hr 5,000
 • یک دستگاه هوارسان هایژنیک به ظرفیت: 1,765 M3/hr
روناک دارو
 • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 350 تن
 • یک دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 300 تن
داروسازی رها
 • 15 دستگاه هوارسان هایژنیک مجهز به بازیافت انرژی به ظرفیت هوادهی مختلف
 • 19 دستگاه هوارسان هایژنیک به ظرفیت هوادهی مختلف
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف
شرکت شفای ساری
 • چیلر اتیلن گلیکول به ظرفیت: 120 تن
 • چهار دستگاه چيلر آب خنک به ظرفيت كل: 2270 تن
مجتمع تولید بیوتکنولوژی شفای ساری
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
شرکت دارویی ره‌آورد تامین
 • یک دستگاه هواساز 
بنیاد امور بیماری‌های خاص
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 26,000 M3/hr
 • يک دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی: 26,350 M3/hr
 • يک دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی: 32,300 M3/hr
شرکت مرهم دارو
 • دو دستگاه هوارسان هایژنیک به ظرفیت های مختلف
موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
 • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 40 تن
شرکت داروسازی بهستان تولید
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 6,800 M3/hr
شرکت داروسازی گل‌ دارو
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 18,800 M3/hr
تزریق طب
 • یک دستگاه هواساز به ظرفیت های مختلف