دانشگاهی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • برج خنک كننده به ظرفيت كل: 4000 تن
دانشگاه صنعتی شریف
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت كل: M3/hr 59,500 
 • برج خنک كننده به ظرفيت كل: 2400 تن
دانشکده مدیریت و اقتصاد (دانشگاه شریف)
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 16,000 M3/hr
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 13,500 M3/hr
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دو دستگاه چيلر هواخنک به ظرفیت کل: 60 تن
 • 100 دستگاه فن کویل سقفی توکار و کانالی به ظرفیت های مختلف
صندوق رفاه هیئت علمی دانشگاه تهران
 • فن کویل سقفی توکار به ظرفیت های مختلف
دانشگاه خوارزمی (پروژه کتابخانه مرکزی)
 • 11 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
دانشگاه بین‌المللی چابهار
 • چهار دستگاه پكيج و دو دستگاه کدانسینگ يونيت هوارسان به ظرفيت كل: 130 تن
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 14,800 M3/hr
دانشگاه علوم اقتصادی
 • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 34,000 M³/hr
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 19,000 M3/hr
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 20,400 M3/hr
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 20,400 M3/hr
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 20,400 M3/hr
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • پنج دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی:  34,000 M3/hr
پژوهشگاه مهندسی ژنتیک
 • 10 دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 42,000 M3/hr
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 • 165 دستگاه فن کویل سقفی توکار و کانالی به ظرفیت های مختلف
دانشگاه فردوسی مشهد
 • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 155 تن
دانشگاه تربیت مدرس
 • چهار دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت کل : 315 تن
دانشگاه لرستان
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف
 • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت کل: 150 تن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت هوادهی: 16000 cfm
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • پنج دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف
آموزشکده آب و برق خوزستان
 • دو دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفيت كل: 170 تن
گسترش و نوسازی صنایع
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 42,500 M3/hr
موسسه آموزش عالی مهر کرمان
 • پنج دستگاه هوارسان به ظرفیت های هوادهی مختلف
پژوهشکده توسعه کالبدی
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت کل: 1,530 M3/hr
 • يک دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی: M3/hr  12,000
شرکت تاسیساتی دماوند گرمابخش (نوسازی مدارس)
 • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 51,000 M³/Hr
شرکت درزبند اسپیکوه (نوسازی مدارس)
 • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 43,000 M3/hr
شرکت ساختمانی کیجا ساروج (نوسازی مدارس)
 • دو دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی:  59,500 M3/hr
شرکت خارابتن (نوسازی مدارس)
 • دو دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: M3/hr 27500
شرکت مسعود پی (نوسازی مدارس)
 • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 51,000 M3/hr
اداره نوسازی مدارس لرستان (نوسازی مدارس)
 • 16 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 54100 Btu/Hr
مرکز تحقیقات لرستان
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف