صدا و سیما

صدا و سیما
  • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 50 تن
  • دو دستگاه هواساز به ظرفیت های: 33,980 M3/hr و 42,475 M3/hr
صدا و سیمای اصفهان
  • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 31,000 M3/hr
صدا و سیمای خوزستان
  • يک دستگاه هواساز به ظرفيت هوادهی: 25,500 M3/hr
صدا و سیمای ارومیه
  • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 60 تن
  • چهار دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف
صدا و سیمای سیستان و بلوچستان
  • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 38,500 M3/hr