مخابرات

شرکت مخابرات ایران
  • برج خنک كننده به ظرفيت های مختلف
  • دستگاه هوارسان به ظرفيت های مختلف
شرکت مخابرات خراسان رضوی
  • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 100 تن
شرکت مخابرات خراسان جنوبی
  • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 25,500 M3/hr
مخابرات قزوین (شرکت گسترش سازه حمید)
  • شش دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف