وزارت مسکن و شهرسازی

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
 • يک دستگاه چيلر آب خنک به ظرفيت: 87 تن
 • يک دستگاه برج خنک كننده فايبر گلاس به ظرفیت : 125 تن
بیمارستان تنکابن
 • 25 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
 • 65 دستگاه فن کویل به ظرفیت های مختلف
بیمارستان چادگان
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت: 14,441 M3/hr
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت: 13,116 M3/hr
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت: 13,592 M3/hr
 • سه دستگاه كندانسينگ يونيت به ظرفيت هوادهی مختلف
 • سه دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت های مختلف
بیمارستان فریمان
 • 13 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
بیمارستان خمینی شهر
 • 14 دستگاه هوارسان با ظرفيت های مختلف
 • 35 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
 • 14 دستگاه هواساز/ری هيت كويل به ظرفیت هوادهی مختلف
شرکت اروم آرمه سقف
 • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 102 تن
ساختمان فرمانداری نور
 • چهار دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 263.2 MBH 
 • دو دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت: 204.1 MBH 
بیمارستان بندر گز
 • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 320 تن