بررسی تاثیر چیدمان لوله بر ظرفیت، دمای خروجی و افت فشار هوا

بررسی تاثیر چیدمان لوله بر ظرفیت، دمای خروجی و افت فشار هوا

با بررسی برندهای معتبر دنیا مشخص شده است که در طراحی کویل های هواخنک با اعمال نوآوری¬های مربوط به طراحی کویل¬ ها، بهینه سازی¬های فنی و اقتصادی رو به گسترش است. از آن جمله می¬توان به تغییرات چیدمان عمودی و افقی لوله ¬ها اشاره نمود. در ادامه نمونه¬ ای از محاسبات و...